Projekts “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. – 9. klases mācību vielas apguvei”

SIA “Northmaps” ir uzsākusi Eiropas Savienības Kohēzijas fondu projektu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projektu 8.3.1.2/19/A/002 “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7.-9.klases mācību vielas apguvei”.

Programmas mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu. Projekta laikā tiks izstrādāti digitāli mācību līdzekļi un metodiskie materiāli pedagogiem ģeogrāfijā kā arī interaktīvi atlanti.

09.01.2020.| Turpinās darbi projektā “Zināšanu pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7. – 9. klases mācību vielas apguvei”

06.02.2020.  Northmaps noslēgusi līgumu ar Uzdevumi.lv, kur izvietos interaktīvos mācību uzdevumus un atlantu